روح حسین پناهی شاد؛ اونجا که می گفت : “برای اندازه دیگران شدن دست به اندازه خودت نزن.” گره کار هزینه های ازدواجی جوونا هم یه وقتا به مرور و باور همین یه جمله طلایی وابسته ست.