شرایط به اندازه کافی برای جوون هایی که می خوان زندگی مشترک رو شروع کنن سخت هست و چه بهتر که اطرافیان تا جایی که می تونن برای سخت تر نشدن این فضا کمک کنن. مثلا اگر کسی از اقوام خونه ای داشت که می تونست برای اول زندگی در اختیار جوون ها قرار بده، حتی اگه کوچک یا قدیمی یا طبقه بالا یا پایین خونه خودشون هم بود باید از این فرصت استفاده کرد و بی خودی پای دوگانه استقلال/وابستگی رو وسط نکشید.