محبوب من!
بیا به جای اینکه اردک‌وار دنباله رو همه باشیم و کارمان بشود تکرار و تکرار و تکرار ، آن‌هم تکرارهایی که پوست‌مان را می‌کند و بیچاره‌مان می‌کند، از صف اردک‌ها بیرون بزنیم و کاری را انجام بدهیم که با عقل و منطق و شعور و توان‌مان هم‌خوانی داشته باشد!

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات