خیلیامون به خدا اعتقاد داریم ولی چند درصدمون به خدا و حرفاش “اعتماد” هم داریم

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات